Προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων 2023: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Υπάρχουν θέσεις εργασίας στα δικαστήρια όλης της χώρας αλλά και της Εύβοιας.

Δείτε τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση για την προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων 2023.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 224 εκπαιδευόμενων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην ΕΣΔΙ, ως μόνιμο προσωπικό στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων.

Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 31.8.2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 14.9.2023