Πόθεν έσχες: Μέχρι πότε είναι η προθεσμία;

Διαβάστε παρακάτω μέχρι πότε δόθηκε παράταση.

Ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» ελήφθη εξαιτίας των αντικειμενικών δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών από τους υπόχρεους, λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19 με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν μάλιστα ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων ήταν η 30η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία που συνέπιπτε με τη λήξη του επιβληθέντος γενικού περιορισμού κυκλοφορίας.

Επιπλέον, στην τροπολογία προβλέπεται ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων που δεν εκφωνούνται κατά την τρέχουσα μερική αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό από 6-11-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4899), με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο.