ΚΕΑ Νοεμβρίου 2020: Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα;

Δες πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή του ΚΕΑ Νοεμβρίου 2020 στους δικαιούχους. Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής.

Η πληρωμή μηνός Σεπτεμβρίου 2020 στους δικαιούχους θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Οκτωβρίου 2020.

Τι είναι το ΚΕΑ 2020;

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

ΚΕΑ 2020 – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών

Προσοχή στην υποβολή αιτήσεων κάθε εξάμηνο:

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις νέες αιτήσεις για να συνεχιστεί η παροχή το 2020.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΚΕΑ

Θέλω να αιτηθώ για το ΚΕΑ. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω προκειμένου να αποδείξω την φοίτηση των δύο ανήλικων τέκνων μου στην υποχρεωτική εκπαίδευση;

Προκειμένου τα νοικοκυριά με ανήλικα τέκνα, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, να αιτηθούν για το ΚΕΑ, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης στο σχολείο. Για κάθε επόμενη υποβολή
αίτησης στο πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου ενίσχυσης απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις αντλούνται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Κ.Ε.Α. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας άντλησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα, οι βεβαιώσεις δύναται να παρέχονται από τον Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας.

Οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα προσκόμισε βεβαίωση φοίτησης των τέκνων εκ των οποίων το ένα φοιτά σε άλλο Δήμο (που δεν συνορεύει με αυτόν που διαμένουν οι γονείς) και διαμένει με συγγενικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση
υποβάλλεται μια αίτηση για όλα τα μέλη;

Στη περίπτωση την οποία υπάρχει βεβαίωση φοίτησης σε άλλη περιοχή από την μόνιμη κατοικία της οικογένειας, τότε διαγράφουμε το τέκνο που φοιτά σε άλλη περιοχή από την αίτηση. Ολοκληρώνουμε την αίτηση με τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας.

Τι είδους αποδεικτικά χρειάζονται για τη τεκμηρίωση της διάστασης;

Ως δικαιολογητικά για τη διάσταση γίνονται δεκτά αίτηση διαζυγίου, αποδεικτικά ξεχωριστής κατοικίας (π.χ. διαφορετικά μισθωτήρια ή τίτλοι κτήσης) και λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα σωρευτικά και θα πρέπει να αφορούν και στους δύο συζύγους.
Στις περιπτώσεις που η διάσταση δεν δύναται να τεκμηριωθεί μέσω δικαιολογητικών, τότε προτείνεται διενέργεια κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να βεβαιωθεί η πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού.

Ενδιαφερόμενος στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση φαίνεται ότι φιλοξενεί ένα άτομο. Το φιλοξενούμενο άτομο αποχώρησε, δεν το φιλοξενεί πια. Τι δικαιολογητικό πρέπει να προσκομίσει;

Για να γίνει διαγραφή φιλοξενούμενου από την αίτηση θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν φιλοξενεί πια το συγκεκριμένο άτομο. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι:
α) είτε ηλεκτρονικό μισθωτήριο,
β) είτε συμβόλαιο αγοράς κατοικίας μαζί με λογαριασμό ΔΕΚΟ.

elachisto-engyimeno-eisodima-kea Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ΚΕΑ Ιουλίου 2020
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ΚΕΑ Ιουλίου 2020

Παρουσιάστηκε περίπτωση κατά την οποία άνεργος πατέρας με σύζυγο και δύο ανήλικα τέκνα φιλοξενούνται από τους συνταξιούχους γονείς του. Μπορεί αυτός να υποβάλει αίτηση μόνος με την οικογένειά του (χωρίς τους γονείς που τον φιλοξενούν) καθόσον το εισόδημα των γονέων υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια;

Όχι, αίτηση μπορεί να υποβάλει μόνο αυτός που τους φιλοξενεί ή η σύζυγός του, συμπεριλαμβάνοντας στην αίτηση όλα τα μέλη του νοικοκυριού

Ο αιτών στην τελευταία φορολογική δήλωση, φαίνεται το πρώτο εξάμηνο φιλοξενούμενος του πατέρα του, ενώ το δεύτερο εξάμηνο μισθώνει διαμέρισμα μέχρι και σήμερα. Με την ολοκλήρωση της αίτησης εμφανίζεται στις επισημάνσεις ότι υπάρχει διαφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Φαίνεται φιλοξενούμενος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβάλει αίτηση. Εφόσον νοικιάζει διαμέρισμα από τις 2 Ιουνίου μέχρι σήμερα και το δηλώνει στο Ε1, γιατί φαίνεται φιλοξενούμενος;

Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων της φορολογικής δήλωσης και αυτών της πλατφόρμας του ΚΕΑ, αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τότε ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικά προκειμένου να διορθωθεί το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση για την αλλαγή του καθεστώτος από φιλοξενία σε ενοίκιο, θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει αντίγραφο ηλεκτρονικού/ών μισθωτηρίου/ων πουτεκμηριώνει τη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν
από το μήνα υποβολής της αίτησης και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά του

Ο αιτών στο Ε1 φαίνεται φιλοξενούμενος των γονιών του. Προσήλθε στο δήμο ζητώντας να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ ο ίδιος καθότι δηλώνει ότι διαμένει μόνος. Προσκομίζει ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης από τους γονείς του και ΔΕΚΟ στο όνομα του γονέα. Η αίτηση του θα εγκριθεί;

Εφόσον στο Ε1 δηλώθηκε φιλοξενία στους γονείς, τότε το καθεστώς δεν μπορεί να αλλάξει από φιλοξενία σε παραχώρηση και ο εν λόγω πολίτης να αιτηθεί για το ΚΕΑ. Τη δωρεάν παραχώρηση πρέπει να έχει δηλώσει στην τελευταία φορολογική
δήλωση και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2 ο παραχωρών (ιδιοκτήτης), καθώς και ο
παραχωρησιούχος (δεχόμενος την παραχώρηση) στο έντυπο Ε1. Επιπρόσθετα απαιτείται και προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του παραχωρησιούχου.

Ο αιτών δηλώνει άστεγος στο Ε1. Φιλοξενείται όμως από τη μητέρα του, η οποία δεν τον δηλώνει ως φιλοξενούμενο. Δεν συμμετέχει σε κάποια δομή που απευθύνεται σε άστεγους ούτε είναι καταγεγραμμένος ως άστεγος από την υπηρεσία του δήμου του. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση του πολίτη, μπορεί να διεξαχθεί κοινωνική έρευνα. Εάν μέσω αυτής βεβαιωθεί ότι φιλοξενείται από τη μητέρα του, τότε δε μπορεί να αιτηθεί ως άστεγος.