Προκήρυξη για το λιμενικό χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις: Ποιοι θα κάνουν αίτηση;

Είναι μια προκήρυξη για το λιμενικό που έχει να κάνει με προσλήψεις στο σώμα

Θα έχουν την ευκαιρία να βρουν εργασία οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών. Μέσα από την προκήρυξη στο λιμενικό, θα γίνει απευθείας κατάταξη στο λιμενικό σώμα. Πολλοί βέβαια μας ρωτούν αν θα είναι οι θέσεις εργασίας αποκλειστικά στην Αττική. Δεν υπάρχει κάποια διευκρίνιση για αυτό. Όσοι επιλεγούν θα καταταχθούν εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αν υπάρχει πραγματική ανάγκη στη Χαλκίδα, τότε θα εργαστούν στην Ευβοϊκή πρωτεύουσα.

Θα μπορούν να κάνουν αίτηση για το λιμενικό οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

Εφόσον έχουν τα παραπάνω πτυχία, τότε θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

-Να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2022

-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος

-Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

-Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι

-Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας

-Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό

-Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι

-Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων

-Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)

-Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

-Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

-Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις

Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί εκατόν δέκα και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.