Προκήρυξη 4κ 2020: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4κ 2020 και αναμένονται τα οριστικά.

Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4κ/2020, διαβάζονται διαφορετικά μιας και σύμφωνα με την αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα βρείτε τα προσωρινά αποτελέσματα για τη προκήρυξη 4Κ 2020 για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 730 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού όλης της χώρας στο υπουργείο Εσωτερικών.

ΑΣΕΠ προκήρυξη 4κ 2020
Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα βρείτε τα προσωρινά αποτελέσματα για τη προκήρυξη 4Κ 2020 ( φωτό: Christopher Gower/Unsplash)

Οι προσωρινοί πίνακες για τους υποψήφιους που δεν επιλέγησαν, εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι την 28η Μαρτίου 2022 και μπορείτε να το κάνετε στο e-mail: [email protected].

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 20€, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, υπάρχει ο σύνδεσμος για να εκδώσετε ηλεκτρονικό παράβολο.

Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα: (https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.059599&_afrLoop=105477702963656104&_adf.ctrl-state=135mlf8r5g_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.059599%26_afrLoop%3D105477702963656104%26_adf.ctrl-state%3D135mlf8r5g_42)