Φοιτητικό επίδομα ΙΚΥ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Φοιτητής
Φοιτητής (pexels.com)

Φοιτητικό επίδομα ΙΚΥ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Η υποτροφία χορηγείται στον υπότροφο το αργότερο εντός τριμήνου από την σύναψη της σύναψης ΙΚΥ Υποτρόφου.

Θα λάβει τα παρακάτω ποσά:

(α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και

(β) Τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά.