Πως υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης; Πότε είναι η πληρωμή;

Πότε

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τα χρήματα που πήρε ο υπάλληλος τον τελευταίο μήνα

Η αποζημίωση για την απόλυση υπολογίζεται βάσει των χρημάτων που έχουν δοθεί. Εάν ο εργαζόμενος λαμβάνει κάποια πρόσθετη παροχή, η οποία δεν αναγράφεται στην αναλυτική περιοδική δήλωση, τότε δεν θα μετρηθεί στην αποζημίωση.

Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών.

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Η διαδικασία υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές που οφείλουν να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.

Σε περίπτωση απόλυσης ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση από τον εργοδότη.

Η εν λόγω προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από την επομένη της επίσημης γνωστοποίησης προς τον εργαζόμενο.

Εάν, ωστόσο, ο εργοδότης παραμελήσει την υποχρέωση αυτής της προειδοποίησης στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση απόλυσης στον απολυόμενο υπάλληλο.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει είναι ότι σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει υπηρετήσει για περίοδο άνω των 16 ετών, η πληρωμή που του καταβάλλεται ως αποζημίωση απόλυσης ισούται με τον μισθό ενός ολόκληρου χρόνου.

Τέλος, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που έχουν απασχοληθεί από τον ίδιο εργοδότη για περίοδο άνω των δεκαεπτά ετών, προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση απόλυσης.

Το νομικό πλαίσιο για την αποζημίωση απόλυσης καθιστά σαφές ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα δικαιώματά τους προστατευμένα, ενισχύοντας την έννοια της δικαιοσύνης στις εργασιακές σχέσεις.

Τι αλλάζει με την αποζημίωση απόλυσης;

Ειδικές παρεμβάσεις εντάσσονται στο νομοσχέδιο και ως προς το σκέλος της δοκιμαστικής περιόδου.

Δοκιμαστική περίοδος

Ανώτατο όριο οι έξι μήνες. Θεωρείται ικανοποιητικός χρόνος για να αντιληφθεί ο εργοδότης εάν ο εργαζόμενος είναι επαρκής ή είναι ακατάλληλος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, μόλις ο εργαζόμενος συμπληρώσει το εξάμηνο της δοκιμαστικής περιόδου. Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται εκείνη κατά την οποία ξεκίνησε η δοκιμαστική περίοδος.

Αποζημίωση απόλυσης

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί από τον εργοδότη έως και 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να οφείλεται στον εργαζόμενο αποζημίωση απόλυσης.

Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Εργαζόμενος που θα επιλέξει να εργάζεται σε περισσότερους του ενός εργοδότες, με παράλληλη απασχόληση, απαγορεύεται να απολυθεί για τον λόγο αυτό από τον πρώτο εργοδότη του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την απόλυσή του.

Απουσία από την εργασία

Τυχόν απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του το λιγότερο για πέντε συνεχόμενες ημέρες, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, συνιστά λόγο απόλυσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση.

Διακρίσεις

Άκυρη θα θεωρείται εφεξής η απόλυση, που θα αποδεικνύεται ότι προέκυψε επειδή ο εργοδότης έχει προβεί σε κάποιας μορφής δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου. Ως τέτοια θεωρείται τυχόν διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εξαιτίας εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, λόγω γενετήσιου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ακόμα και λόγω ηλικίας.

Εύβοια νέα σήμερα

Εύβοια: Σάστισε με αυτό που βρήκε στο χωράφι!

Εύβοια: Αυτό το παράθυρο έχει προβληματίσει αρκετούς

Ακολουθήστε το evianews.com στο Google News  για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα.

Δείτε τα τελευταία νέα από τη Χαλκίδα και την Εύβοια με την υπογραφή του evianewsτου Γιώργου Κουτσελίνη.