ΟΑΕΔ ανανέωση κάρτα ανεργίας: Ποια είναι τα βήματα;

ΟΑΕΔ ανανέωση κάρτα ανεργίας: Πως γίνεται;

Το δελτίο ανεργίας ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, οπότε πρέπει να ανανεωθεί εκ νέου.

Η δυνατότητα ανανέωσης ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν και πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του δελτίου ανεργίας.

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσω διαδικτύου στις e-services ΟΑΕΔ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.