Κάβο ντόρος

Κάβο ντόρο

Τα χωριά που βρίσκονται στη περιοχή Κάβοντορο είναι: Άγιοι, Καστρί, Λιβάδι, Ποτάμι, Πλατανιστός (που απαρτίζεται απ΄τους οικισμούς Πανοχώρι, Πηδουλέϊκα και ελαιών). Τα χωριά που ανήκουν στη κοινότητα Καφηρέα και αποτελούν την πλειονότητα στη περιοχής είναι Αντιά, Κόμητο, Ευαγγελισμός (ή Δράμεσι), Καψούρι, Δρυμονάρι, Σιμικούκι, Θύμι, Ζαχαριά, Βρέστυδες, Πρινιά, Αμυγδαλιά και Σχίζαλη.