Ενοίκια Μαρτίου, Απριλίου, Μαίου 2021: Σε ποιους θα είναι μειωμένα;

Ενοίκια Μαρτίου, Απριλίου και Μαίου 2021: Σε ποιους θα είναι μειωμένα;

Πρέπει να πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις για την ένταξη στο ευνοϊκό αυτό μέτρο:

-Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

-Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

-Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

-Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο.

Τέλος θα πρέπει να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.