Γεωθερμική Ενέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια φυσική, ήπια, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς επιφανειακούς ή υπόγειους ατμούς, σε θερμά νερά ή σε μίγματα των παραπάνω, καθώς και σε θερμά-ξηρά πετρώματα. Η θερμοκρασία του εδάφους καθορίζει τη μορφή, τις εφαρμογές καθώς και τα δικαιώματα αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας. Σύμφωνα όμως με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, όταν η θερμοκρασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα είναι χαμηλότερη από 25 oC  αναφερόμαστε στην «Αβαθή ή επιφανειακή γεωθερμία» ενώ όταν ξεπερνά τους 25 oC αναφερόμαστε σε «γεωθερμικό πεδίο ή γεωθερμικό δυναμικό».

             Οι άφθονες και οικονομικά αποδοτικές γεωθερμικές πηγές της Ελλάδας χρησιμοποιούνται σε κέντρα αναζωογόνησης, θερμοκήπια και στην αποξήρανση φρούτων και λαχανικών. Παράλληλα, η ευρεία χρήση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) εξελίσσεται σε ακμάζουσα αγορά. 

            Οι γεωλογικές συνθήκες του Ελλαδικού χώρου συνέβαλαν στη δημιουργία ενός πολύ σημαντικού αριθμού γεωθερμικών πεδίων, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας σαν μία από τις πλέον ευνοημένες, από πλευράς γεωθερμικού δυναμικού περιοχή. Επίσης, η χώρα μας διαθέτει πληθώρα περιοχών, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου(Σαντορίνη, Λέσβος, Χίος, κ.α.), με θερμοκρασίες ταμιευτηρίων που φτάνουν και μερικές φορές ξεπερνούν τους 100 oC.

            Η αβαθής ή επιφανειακή γεωθερμία αδυνατεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με στόχο την μεταπώληση της, εξυπηρετεί κυρίως ιδιοκτήτες ακινήτων και παρουσιάζει εξοικονόμηση χρημάτων μεγαλύτερη του 55%. Παρόλο που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για τη μεταφορά της θερμότητας από το έδαφος προς το κτίριο και αντίστροφα, θεωρείτε μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας διότι τα αερολύματα που παράγονται για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκει είναι πολύ λιγότερα. Επιπλέον, βοηθά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του έργου διότι καταργεί το πετρέλαιο θέρμανσης παρέχοντας ένα καθαρό περιβάλλον διαβίωσης.

           Οι αποδόσεις ενός γεωθερμικού συστήματος στη χώρα μας είναι αρκετά υψηλότερες από αυτές των βορείων χωρών με αποτέλεσμα τη μικρότερη ηλεκτρική κατανάλωση κατά τη διάρκεια του συστήματος. Ωστόσο απαιτείτε ορθός σχεδιασμός για την ισοστάθμιση των ενεργειακών φορτίων τόσο κατά τη διάρκεια της θέρμανσης όσο και της ψύξης.

            Τα τελευταία χρόνια η αβαθής γεωθερμία έχει παρουσιάσει τεράστια ανάπτυξη στη χώρα μας. Αυτό οφείλεται τόσο στην επιμόρφωση του πολίτη για μια φιλική συμπεριφορά προς  το περιβάλλον, όσο και στη διερεύνηση για τη μείωση των μελλοντικών δαπανών ως κόστη λειτουργίας και διαβίωσης.

Προοπτικές της Γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα

         Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί φθηνή και ήπια ανανεώσιμη μορφή πηγής ενέργειας, με άμεσα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Οι προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης των εφαρμογών γεωθερμικής ενέργειας είναι μεγάλες, ειδικά των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης κτιρίων με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Στην Ελλάδα έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα λιγότερο από το 1% του συνολικού γεωθερμικού δυναμικού της χώρας μας (0% για ηλεκτροπαραγωγή και 5%-8% για θερμικές χρήσεις). Στο άμεσο μέλλον, όμως, μπορεί το αξιοποιημένο γεωθερμικό δυναμικό, μέσω άμεσων επενδύσεων, να αυξηθεί σημαντικά και να έχουμε για ηλεκτροπαραγωγή εγκατεστημένα τουλάχιστον 10 MW(e) από τα μηδενικά υφιστάμενα, με 100 MW(th) για το σύνολο των θερμικών εφαρμογών από 70 MW(th) σήμερα με τις εφαρμογές αντλιών θερμότητας να τετραπλασιάζονται σε 20 MW(th) από τα περίπου 5 MW(th) που είναι σήμερα. Από τη λειτουργία των γεωθερμικών αυτών εφαρμογών θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας που αντιστοιχεί σε 100.000 Τόνους Ισοδυνάμου Πετρελαίου (Τ.Ι.Π.) ετησίως με παράλληλη αποφυγή εκλύσεων στην ατμόσφαιρα 320.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως.

       Οι στόχοι της Ελλάδας για το 2020, σε ότι αφορά τη γεωθερμία https://nikolaospsarras.com/ , περιλαμβάνουν:

Η εγκατεστημένη ισχύς σε άμεσες χρήσεις να ανέλθει σε 150 MWth (στόχος που έχει τις δυνατότητες να επιτευχθεί).

-Η εγκατεστημένη ισχύς σε γεωθερμικές αντλίες θερμότητας να ανέλθει σε 330 MWth (στόχος ο οποίος όχι μόνο θα επιτευχθεί αλλά θα ξεπεραστεί κατά αρκετά

MWth).

-Η εγκατεστημένη ισχύς σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να ανέλθει σε 300

MWe (ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί εφόσον το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης).