Αίτηση για επίδομα ΟΑΕΔ 240 ευρώ

Το ύψος της επιδότησης για το επίδομα ΟΑΕΔ ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και είναι 240 ευρώ.

Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου θα πρέπει να έχει ο δικαιούχος.

Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Τέλος, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.