Ακολουθήστε μας στο:
Τελευταία ενημέρωση:
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019, 20:30

Θέλετε να γκρεμιστεί η δημοτική αγορά;
Συμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Δεν με ενδιαφέρει
Ψήφισε
Εκλογικό επίδομα 2019: Πότε θα πιστωθεί η εκλογική αποζημίωση;

Ειδικότερα με την εγκύκλίο του ΥΠΕΣ για τις Βουλευτικές Εκλογές διευκρινίζονται ζητήµατα σχετικά µε τα εκλογικά τµήµατα και τα καταστήµατα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις Βουλευτικές Εκλογές 2019, που διαβάζουμε στα dikaiologitika.gr, ορίζεται ότι τα εκλογικά τµήµατα και τα καταστήµατα ψηφοφορίας θα καθοριστούν µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού, µε την οποία γίνεται η κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα.

Όπως αναφέρει και ορίζει η εγκύκλιος ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Ωστόσο, επειδή η κλήρωση των µελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισµός των δικαστικών αντιπροσώπων κ.λπ. γίνονται µε βάση την απόφαση ορισµού των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, η ανωτέρω προθεσµία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά αντίθετα οι αποφάσεις αυτές, θα πρέπει να σταλούν αµέσως µετά την προκήρυξη των εκλογών.

Προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της παραπάνω απόφασης το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης), θα στείλει την πρότασή του για τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων στην περιοχή ευθύνης των Περιφερειών. Όπως υποστηρίζει το ΥΠΕΣ, σκοπός είναι η διευκόλυνση του έργου τους , ώστε να εκτυπώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι ανά εκλογικό τµήµα και να µην απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο evianews.com

Σηµειώνεται ότι λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές του εκλογικού σώµατος που συντελέσθηκαν µε τη Β΄ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (Μαρτίου– Απριλίου 2019). Στην απόφαση για τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και των καταστηµάτων ψηφοφορίας θα µνηµονεύονται απαραίτητα: - η ονοµασία και η έδρα κάθε εκλογικού τµήµατος - το κατάστηµα ψηφοφορίας - τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τµήµα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα. Η κατάταξη των εκλογικών τµηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 3 του ν. 3852/2010. Η αρίθµηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο µέχρι και το τελευταίο εκλογικό τµήµα της εκλογικής περιφέρειας (νοµού). ∆ηλαδή, αν σε κάποιο νοµό συσταθούν συνολικά για όλους τους δήµους του, διακόσια (200) εκλογικά τµήµατα, ο αύξων αριθµός αυτών αρχίζει από το ένα (1) και τελειώνει στο διακόσια (200). Η κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα γίνεται ανά εκλογικό διαµέρισµα.

Τέλος, η ίδια απόφαση, πρέπει να γνωστοποιηθεί µε προκήρυξή σας στους δήµους της περιφέρειας του νοµού σας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο µέχρι την 1η Ιουλίου 2019 (άρθρο 55 παρ. 4 π.δ. 26/2012). 6. Στο έγγραφο, µε το οποίο θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών την απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και των καταστηµάτων ψηφοφορίας της περιφέρειάς σας, θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των εκλογικών τµηµάτων που συστάθηκαν. Επίσης, για διευκόλυνσή µας, θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο ίδιο έγγραφο και ο αύξων αριθµός τον οποίο έλαβαν τα εκλογικά τµήµατα των φυλακών, όπου αυτά έχουν συσταθεί. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιµοποίηση καταστήµατος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, µπορεί να οριστεί, µε απόφασή άλλο κατάστηµα, έως και την προηγούµενη ηµέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 6η Ιουλίου 2019, µε άµεση ενηµέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Εκλογών και ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης).

Ως προς τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, επισηµαίνει ότι σε κάθε ένα εκλογικό τµήµα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν µέχρι πεντακόσιοι εβδοµήντα (570) εκλογείς εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους, συµπεριλαµβανοµένων στον αριθµό αυτό και των εκλογέων του άρθρου 27 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (στρατιωτικών, κ.λπ.),οι οποίοι θα κατανεµηθούν συµµετρικά σε όλα τα εκλογικά τµήµατα του δήµου.

Αν µετά την κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα, παραµείνει µικρό υπόλοιπο εκλογέων που δε θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού τµήµατος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, µπορείτε να υπερβείτε τον αριθµό των πεντακοσίων εβδοµήντα (570) εκλογέων. Οι στρατιωτικοί κ.λπ. ψηφίζουν µαζί µε τους υπόλοιπους εκλογείς, στα 4 ίδια εκλογικά τµήµατα, εφόσον δεν επιτρέπεται η σύσταση ξεχωριστών εκλογικών τµηµάτων γι’ αυτούς.

Με τις αποφάσεις σας για τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για την αποφυγή δηµιουργίας οιουδήποτε θέµατος, να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριµένα οι υπηρεσίες ή µονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κ.λπ., οι οποίοι θα περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τµήµατα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα. Σε όσους δήµους εδρεύουν κέντρα µεγάλων στρατιωτικών µονάδων, στα οποία υπηρετεί µεγάλος αριθµός στρατιωτικών, ορίζεται ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στα εκλογικά τµήµατα αυτών να ψηφίζουν και πολίτες εκλογείς σε ανάλογο αριθµό 

Αναφορικά µε τους εκλογείς κατοίκους οικισµών, υπενθυµίζεται ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισµό, µόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.

Η Περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστή απόφαση για κάθε µία από τις οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες του νοµού Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεχωριστή απόφαση για κάθε µία από τις δύο (2) εκλογικές περιφέρειες του νοµού Θεσσαλονίκης.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός των εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών που θα συσταθούν στο νοµό πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη απόφασή. Η αρίθµηση των εν λόγω εκλογικών τµηµάτων θα είναι ξεχωριστή. Ειδικότερα στην απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και των καταστηµάτων ψηφοφορίας των ετεροδηµοτών, θα πρέπει να συµπεριλάβετε τα εκλογικά τµήµατα 5 ετεροδηµοτών αυτούσια, όπως θα σας σταλούν από το Υπουργείο, παραθέτοντας πρώτα τα αµιγή εκλογικά τµήµατα µε τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη µία µετά την άλλη, και στο τέλος τα µεικτά εκλογικά τµήµατα µε συνεχόµενη όµως τη µεταξύ τους αρίθµηση. Στα τµήµατα ετεροδηµοτών δεν θα συµπεριληφθούν άλλοι εκλογείς, ακόµα και αν ο αριθµός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι µικρός. Η Περιφέρεια Αττικής θα εκδώσει δύο διακριτές αποφάσεις, µία για κάθε Εφετείο (Αθηνών – Πειραιώς), µε ξεχωριστή αρίθµηση για τα εκλογικά τµήµατά τους. Για την ψηφοφορία των ετεροδηµοτών στον τόπο διαµονής τους θα υπάρξει νέα εγκύκλιος.

Διαβάστε επίσης:

Ανακαλύψτε στο evianews όλες τις εξελίξεις και τα θέματα για την οικονομία

Ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει και στο Facebook! Ακολούθησέ μας!


ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Copyright ©2019 newse.gr (Γ.Ε.ΜΗ.:141984522000)| Επικοινωνήστε μαζί μας |Διαφήμιση|email επικοινωνίας [email protected]